יצוג זוכים וחייבים בהוצאה לפועל

תביעה בהוצאה לפועל 

ניתן לראות כי במציאות של היום, זכייה בפסק-דין לא מבטיחה כי החייב יחזיר לזוכה את הכסף שהוא חייב לו, או יבצע את המעשה שחויב לבצע על ידי בית המשפט. הליך ההוצאה לפועל מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל.

לשם קיום דינים אלו הוקמה במדינת ישראל מערכת של הוצאה לפועל או בשמה החדש הרשות לאכיפה וגבייה, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע. החיקוק העיקרי העוסק בהוצאה לפועל הוא
חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, והתקנות שהותקנו מכוחו. 

הוצאה לפועל (הוצל"פ) הינו הליך המשמש אדם לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו על ידי בית משפט או בית דין המוסמך לכך, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין = תובענה לסכום קצוב. זוכה יכול להגיש תביעות על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל בהליך זה ללא פנייה לבית משפט בתנאי שיעמוד בתנאים הבאים:

  • סכום התביעה, כולל ריבית והצמדה אינו עולה על 75,000 ₪.
  • ראיה על סכום החוב ברורה בכתב ובחוזה, הסכום וכיוצא בזה. (כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה. מסמכים אלו מקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעתים המדובר בסעד מורכב יותר, כגון סילוק מדירה)
  • העתק ממכתב התראה שנשלחה לחייב ואישור דואר רשום המורה כי חלפו 30 יום מיום שליחתו.

איך משרדנו יוכל לסייע?

 

1 . ייצוג זוכים

משרדנו מתמחה בטיפול משפטי בחייבים בעיתיים הפועלים לסיכול פסקי הדין וגביה של חובותיהם בדרך היעילה והמהירה ביותר תוך ניצול מקסימלי של האגרות. (חברות, עסקים קטנים ואנשים פרטיים)  

מיהו הזוכה?

זוכה הוא אדם המחזיק בפסק-דין, שיק, חשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם לו, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות. על הזוכה להחזיק באישור על זכאותו לכך (פסק-דין, שיק, שטר וכיוב').
 

טיפול משפטי בנושאים הבאים:

פתיחת תיק פסק-דין כספי
פתיחת תיק שטרות והמחאות
פתיחת תיק מזונות
תיק פסק-דין - סכום קצוב (תובענה) - סכום התביעה, כולל ריבית והצמדה, אינו עולה על 75,000 ₪.
פתיחת תיק פסק-דין צו עשה
פתיחת תיק משכון/משכנתא
מסירת אזהרה

 

מהם ההליכים העומדים לטובת הזוכה ?

חוק ההוצאה לפועל והתקנות על פיו מאפשרים מגוון של הליכים בהם ניתן לנקוט כנגד חייב והם :
 

א. עיקול מיטלטלין - עיקול נכסים מיטלטלין של החייב ומכירתם למרבה במחיר. ישנם מטלטלין שאינם ניתנים לעיקול, כגון הנכסים הבסיסיים הדרושים לאדם למחייתו, כלי עבודה שערכם איננו עולה על סכום הקבוע בתקנות, עיטורי צה"ל (עפ"י חוק) וכן תשמישי קדושה.

 

ב. עיקול צד ג'
ניתן להגיש בקשה לעיקול ברישום של כספים הנמצאים אצל צד ג' - מעסיק, בנק, חב' ביטוח וכד'. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים. 
עיקול כלל נכסי החייב המצויים בידי צד שלישי כלשהו, אם המדובר בנכס ממשי, יתרה בחשבון בנק, חוב עתידי או כל נכס שהוא.  ­– המשרד מקושר באופן ישיר לתקשורת הוצאה לפועל ומבצע עיקולים במהירות וביעילות. 
 
ג. מימוש כספים אצל צד ג'
משעוקלו כספים אצל צד ג', ניתן להגיש בקשה לרשם למימוש הכספים.
 
ד. עיקול ותפיסת רכב
את הבקשה לעיקול ותפיסת רכב יש להגיש על גבי טופס 841. בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים
במקרה של רכב פרטי או מסחרי העיקול נשלח לרישום במשרד הרישוי, ובמקרה של רכב צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) העיקול נשלח לרישום במשרד התחבורה. כמו כן, ניתן לבקש לעקל כלי שיט/טיס, אם ידוע שיש כאלה בבעלות החייב.
לאחר שנרשם עיקול על הרכב במשרד הרישוי, ניתן לתפוס אותו, במידה ויש אישור של רשם ההוצאה לפועל ושולמה אגרה בגין ביצוע התהליך. הבקשה תוגש ע"ג טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים.
הרכב שנתפס יאוחסן במחסן המעוקלים. במידה והחוב לא יוסדר תוך 14 יום, או לא תוגש בקשה לשחרורו, הוא יימכר.
 
ה. צו הבאה

חייב שאינו מקיים אחר צווי ההוצאה לפועל יכול להיות מובא בפני רשם ההוצאה לפועל בצו הבאה, המקוים על ידי משטרת ישראל. במקרים חמורים של בזיון ההוצאה לפועל רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על מאסר החייב לתקופה בת שבעה ימים. בעבר היה סעד צו המאסר סעד מקובל ונפוץ, אך לאחר פסיקת בית המשפט העליון בשנת 1993 בבג"ץ 5304/92 פר"ח נ. שר המשפטים, בה צמצם השופט מנחם אלון את השימוש בסעד, שונו התקנות בהתאם והשימוש בכלי זה נותר למקרים קיצוניים בלבד.

 
ו. צו מאסר- ניתן להגיש רק בתיקי מזונות

  צו מאסר יוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים, במקרים הבאים:
אם החייב משתמט מתשלום חובותיו.
אם החייב הוא בעל יכולת למלא אחר צווי תשלומים שנקבעו לו, אך לא עשה כן.
אם החייב לא מילא אחר החלטת רשם ההוצאה לפועל (לדוגמא, לא המציא את המסמכים הנכונים).
  
ז. צו עיכוב יציאה מן הארץ

רשם ההוצאה לפועל מוסמך לעכב יציאתו מן הארץ של אדם, עד לתשלום החוב הפסוק כנגדו. שימוש בסעד זה יהיה רק במקרים בהם מוכח כי היציאה מן הארץ תפגע באפשרות לגבות את החוב, שכן היציאה מן הארץ היא זכות יסוד על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
הגשת הבקשה תהא 
בצירוף המסמכים הבאים:

  • בקשת תצהיר המאמתת את העובדות.

  • בקשת תמצית ממרשם האוכלוסין בדבר פרטי החייב, אלא אם הוגש אישור כאמור קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו. 

  
ח. עיקול מיטלטלין ומכירתו
עיקול: זוכה רשאי לבקש עיקול ברישום על מטלטלי החייב כהליך התראתי, בטרם הוצאת המיטלטלין מביתו, ולאחר מכן רשאי להגיש בקשה להוצאתם ומכירתם כדין. 
מכירה: אם תוך שבעה ימים מיום ביצוע עיקול ברישום, לא הסדיר החייב את חובו, רשאי הזוכה לבקש
להוציא את החפצים המעוקלים ולמכור אותם. הליך זה כרוך בתשלום אגרת הליך.
  
ט. עיקול מקרקעין
עיקול ברישום על נכס שבבעלות החייב. תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל.
במידה ועברו 30 יום לאחר שנרשם העיקול על הקרקע והחוב לא שולם, רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת המקרקעין. הבקשה תוגש על גבי טופס 841, בקשת זוכה לנקיטת הליכים מבצעיים. ככלל, יש לדעת כי מכירת מקרקעין מתבצעת רק באמצעות כונס נכסים.
  
י. חקירת יכולת
חקירת יכולת היא חקירה מקיפה בדבר יכולתו הכלכלית של החייב. הן החייב והן הזוכה רשאים לדרוש מרשם ההוצאה לפועל חקירת יכולת של החייב בכל אחד מהשלבים, לשם קביעת יכולתו של החייב לעמוד בתשלומים. מטרת החקירה להוכיח לראש ההוצאה לפועל, לזוכה או לבא כוחו את יכולתו הכלכלית של החייב וכן את יכולתו לעמוד בהסדר תשלומים. רשם ההוצאה לפועל רשאי לפנות למאגרי מידע כדי לקבל מידע אודות נכסי החייב, זאת בהסתמך על כתב ויתור הסודיות שחתם החייב.
 
יא. כונס נכסים
פעולת כינוס הנכסים נעשית ע"י מינוי עורך דין כגורם הרשאי להיכנס בנעלי החייב ולעשות כל פעולה בנכס, בהתאם לצו שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל. את הבקשה יש להגיש בצירוף הפרטים הבאים:

  • בקשה להתמנות ככונס נכסים.

  • פרטי הנכס עליו מבקש להתמנות ככונס נכסים, טיבו, תיאורו ומקום הימצאו.

  • הסכמת המועמד להתמנות לכונס נכסים.

  • הסכמת הזוכה למינוי המועמד. 

לעתים נדרש כינוס נכסים לנכס מנכסי החייב. לדוגמה מכונה שניתן להפעילה ולנצלה לעשיית רווחים, במקום למכרה ולהסתכן בהפסד, או דירה שניתן להשכיר, מניות בחברה שניתן לנהל, וכיוצא בזה. על נכס זה ממונה נאמן, שהוא לרוב עורך הדין המייצג את הזוכה.
 

יב. ביצוע בעין - תפיסת נכס של החייב והעברתו לזוכה. כן ניתן לחייב בהליכי הוצאה לפועל ביצוע לעין של צו מסירת קטין, עשיית מעשה מסוים או פינוי מקרקעין.

 

2. ייצוג חייבים 

משרדנו מתמחה בייצוג חייבים בין אם פרטיים ובין אם מסחריים לרבות בנקים וחברות ביטוח, הסדרי תשלומים, ביטול עיקולים והליכים, בקשות לאיחוד תיקים ומוגבל באמצעים, בקשות בטענת פרעתי והתנגדויות לשטרות, חקירת יכולת, טיפול בתיקי מזונות והסדרי נושים. (חברות, עסקים קטנים ואנשים פרטיים).
 

התנגדות לביצוע שטר - ישנם שטרות שאינם בני ביצוע. כך, למשל, ניתן להעלות טענת כישלון תמורה מלא כלפי צד ישיר לשטר (אדם שרכש סחורה, שילם עבורה בהמחאה ולא קיבל אותה, יכול לטעון כי אין עליו לפרוע את ההמחאה, אם הוא הוגש באופן ישיר על ידי ספק הסחורה ולא הוסב לצד ג'). במקרה של הגשת התנגדות מעוכבים לרוב הליכי ההוצאה לפועל עד בירור העניין בתחילה אצל רשם בית המשפט, ולאחר מכן אם נראה שיש ממש בהתנגדות, על ידי בית המשפט המוסמך.

טענת פרעתי - כנגד פסק דין ניתן להעלות טענת "פרעתי". שלא כמובן מפירוש מילולי של הטענה, אין המדובר בטענה לפרעון חוב, אלא בטענה לכל מצב עניינים העומד לטובת החייב לאחר מתן פסק הדין. למשל טענה כי החוב נפרע, הנכס נמסר, הזוכה מחל על החוב, וכיוצא בזה. בטענה זו דן רשם ההוצאה לפועל, ובמסגרת זו תפקידו אינו מינהלי כי אם שיפוטי.
למידע נוסף ודוגמאות מפורטות על טענת פרעתי לחץ כאן.

איחוד תיקים - אדם שנפתחו כנגדו תיקי הוצאה לפועל על ידי גורמים שונים, יכול לבקש לאחדם ולשלם סכום חודשי קבוע לממונה על איחוד התיקים, המחלק אותו בין הזוכים השונים. סכום זה נקבע כך שהחוב ישולם במלואו בתוך זמן קצוב.

חייב מוגבל באמצעים - חייב המודיע כי אינו יכול לשלם את החוב בתוך פרק זמן הקבוע בחוק (בין שנתיים לארבע שנים לפי סכום החוב) יכול להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים. חייב זה עובר הליך של חקירת יכולת בידי רשם ההוצאה לפועל, הקובע צו תשלומים, שיכול להביא לפריסת החוב לתשלומים קטנים במשך שנים רבות. חייב כזה מוגן בפני הליכי הוצאה לפועל כגון עיקול כל עוד הוא משלם את הסכום החודשי. עם זאת, חייב כזה אינו יכול לצאת מן הארץ, נחשב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק, אינו יכול לעשות שימוש בכרטיס אשראי, ומנוע מלנהל חברה.

 

משרד עורכי דין אייל אשכנזי מומחה בייצוג חייבים ובייצוג זוכים בהוצאה לפועל אנו מתמחים בטיפול מהיר ויעיל במקרים הבאים : 

עיכוב הליכים 
בקשה לפתיחת תיק איחוד מוגבל באמצעים 

בקשה לאיחוד תיקים 3% 
בקשה להקטנת חוב 
בקשה לחקירת יכולת 
בקשה לשינוי הסדר תשלומים 
בקשה להצגת מסמכים בעקבות החלטת רשם 
בקשה להתנגדות לביצוע שטר 
בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע שטר 
בקשה לביטול עיקול משכורת 
בקשה לביטול הגבלות 
בקשה לביטול עיקול חשבון עו"ש 
בקשה לסגירת תיק 
בקשה לביטול עיקול מיטלטלין/הוצאת מיטלטלין 
בקשה לביטול עיקול רכב 
בקשה ל
ביטול הגבלה על רישיון נהיגה
התנגדות לביצוע תובענה 
בקשה להארכת מועד התנגדות לביצוע תובענה 
הגשת תגובה להחלטה 
בקשה לעיכוב פינוי

בקשה לביטול פינוי מדירת מגורים
בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ . המשך לקרוא ...
בקשה לטענת פרעתי
התייצבות לביטול הגבלות במסגרת ימי ההתראה לפני כניסת ההגבלות לתוקף 
בקשה לדחיית הצגת מסמכים 


 

למשרדנו ניסיון רב והצלחה מוכחת בתחום הוצאה לפועל ופשיטת רגל, אנו מעניקים ייעוץ וליווי מקצועי בכל שלבי ההליך המשפטי מתוך היכרות מעמיקה עם התחום והמידע המתחדש כל רגע.
מחירים סבירים ופריסת תשלומים נוחה!

לפרטים ויעוץ מקצועי מעורך דין הוצאה לפועל - התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם 
משרד : 03-6058081 נייד : 0509786675


 


חזור לדף הבית 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק