הנחיית הכונס הרשמי: חישוב תשלום חודשי לחייב בפשיטת רגל


תשלום חודשי לחייב בפשיטת רגל


מובאת לידיעתכם הנחיית הכונס הרשמי שפורסמה לאחרונה בדבר אופן חישוב התשלום החודשי לחייב בפשיטת רגל, המשלימה את הנחיות הכונס הרשמי לעדכון ניהול הליך פשיטת הרגל שפורסמו באוגוסט 2013


ההנחיה נועדה להביא להבניה ולהאחדה בהפעלת שיקול דעתם של נציגי הכונס הרשמי ובעלי התפקיד בעת גיבוש תכנית הפירעון והמלצה על גובה התשלום החודשי שיושת על החייב בהליך פשיטת הרגל. היא מבוססת על המלצות דו"ח ועדת חריס שהוגש לכונס הרשמי ואומץ על ידו בחודש חשון תשע"ו, נובמבר 2015.


בהתאם להנחיה, יש לקבוע תכנית פירעון המאזנת בין זכותו של החייב ובני משפחתו למחייה הולמת בכבוד ובין זכותם של הנושים להביא למיצוי מלוא יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו בתקופה שנקצבה.


השארת תקציב הוצאות לחייב ולבני משפחתו שיאפשר להם לחיטת בכבוד


בחישוב התשלום החודשי יש להותיר בידי החייב ומשפחתו תקציב הוצאות כולל הדרוש להם למחיה בכבוד, במסגרתו יוכלו לנהל את חייהם בהתאם לצרכיהם והעדפותיהם האישיות. סכום ההוצאות שייכלל בחישוב התשלום החודשי יביא בחשבון, בין היתר, גם את תרומתו של בן/בת הזוג בנטל תשלום הוצאות המחיה המשפחתיות.


מנגד, יידרש החייב למצות את מלוא כושר ההשתכרות שלו ותכנית הפירעון תכלול מערכת תמריצים לחייב שיגדיל את הכנסותיו על מנת להשיא את שיעור פירעון החובות.


בהתאם לכך יקבע מעתה התשלום החודשי המוצע תוך התייחסות לאומדנים סטטיסטיים ביחס למיצוי יכולת ההשתכרות של החייב וביחס לתקציב החודשי הדרוש לו ולבנו משפחתו למחייה בכבוד, וזאת בנוסף להכללת נתונים אישיים אודות החייב ובני משפחתו.


לחישוב האומדנים הסטטיסטיים פותחה מערכת ממוחשבת בשיתוף עם המוסד לבטוח לאומי והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המערכת פועלת על בסיס שילוב מספר שיטות הנהוגות בעולם ומבוססת על נתונים אישיים של החייב ונתוני סקר הוצאות משקי בית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


בנוסף, פותחה על ידי הכונס הרשמי מערכת לחישוב ההכנסה הפנויה של החייב, תוך הכללת כלל הנתונים הרלבנטיים, הנתונים האישיים של החייב ואומדנים הסטטיסטיים. שתי המערכות נמצאות עדיין בשלב שימוש ניסיוני.


יישום ההנחיה החדשה יביא לחישוב התשלום החודשי לחייב באופן מקצועי ומהימן ולגיבוש תכניות פירעון ראויות המביאות לידי ביטוי את צרכי החייב ויכולותיו. תכניות הפירעון יגובשו, בהתאם לאמות מידה מוגדרות מראש, בהתבסס על נתוני דפוסי תצרוכת במדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל ובהתבסס על רמת חיים אחידה שהוגדרה כרמת חיים בסיסית המאפשרת מחיה בכבוד.


כפועל יוצא מכך, יקבע מעתה התשלום החודשי ביתר וודאות ושקיפות, תוך מתן יחס שוויוני בגובה התשלום הנדרש מחייבים בעלי מאפיינים דומים ומבלי שיהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של נציג הכונס הרשמי או המנהל המיוחד מטעמו.


יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי המערכת היא מערכת מסייעת ותומכת החלטה. היא אינה מחליפה את שיקול הדעת של הגורם הממליץ ואינה מסירה את האחריות הנדרשת ממנו לבחון כל חייב באופן רגיש, מפורט, מקצועי ואישי. נציגי הכונס הרשמי והמנהלים המיוחדים מטעמו נדרשים לבחון תמיד את האומדנים הסטטיסטיים אל מול נתוני החייב האישיים ובמקרים המתאימים להמליץ על סטייה מהמלצות המערכת תוך פירוט הנימוקים המצדיקים זאת. 

מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק