סמכות בית המשפט בפשיטת רגל

בית המשפט סמכות בפשיטת רגל

בית המשפט המחוזי [88(1), (2), 89]

172. (א)  בית המשפט המוסמך לעניני פשיטת רגל הוא בית המשפט המחוזי כשהוא דן בשופט אחד.
          (ב)  הליכי פשיטת רגל ייפתחו בבית המשפט שבמחוז מגורי החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.


בית משפט השלום [88(3)-(6),92]

173. (א)  השר רשאי, בצו, להעניק לבתי משפט השלום, כולם או מקצתם, סמכות לעניני פשיטת רגל ורשאי הוא להגביל בו סמכות זו.
          (ב)  בכפוף להגבלות שבצו יהיו לבית משפט שהוסמך לפי סעיף זה כל הכוח והסמכות של בית משפט מחוזי בעניני פשיטת רגל, בנוסף לסמכותו הרגילה, וצווי בית המשפט ייאכפו בדרך שנקבעה.
          (ג)   ראה בית המשפט המחוזי כי ענין פלוני שלפניו ניתן לטיפול כיאות בבית משפט שלום בתחום סמכותו לפי סעיף קטן (א), רשאי הוא להעביר את הענין לאותו בית משפט.
          (ד)  ישיבות בתי משפט השלום לדיון בעניני פשיטת רגל יתקיימו במועדים ובפרקי זמן שיקבע השר לכל אחד מהם.


תחום השיפוט [80(1)]

174. תחום שיפוטו של כל בית משפט שהוסמך לדון בפשיטת רגל כערכאה ראשונה, הוא, בכפוף להוראות פקודה זו, שטח המדינה כולה.


העברת הליכים  [90(2)]

175. רשות שנקבעה לכך רשאית, בין לפי בקשת בעל דין ובין ללא בקשתו, להעביר הליכי פשיטת רגל בכל עת ובכל שלב מבית משפט אחד לבית משפט אחר או להורות שההליכים יימשכו בבית המשפט שבו נפתחו אף על פי שאינו בית המשפט שבו היו צריכים להיפתח.


אבעיה בשאלה משפטית [90(3)]

176. נתעוררה שאלה משפטית באחד מהליכי פשיטת רגל בבית משפט שלום שהוסמך כאמור, וכל הצדדים להליך, או צד אחד ובית המשפט, רוצים שבית המשפט המחוזי יחליט בה תחילה, יביא בית המשפט את העובדות בצורת אבעיה לחוות דעתו של בית המשפט המחוזי, והאבעיה וההליכים, או ההליכים הדרושים לענין, יועברו לבית המשפט המחוזי להכרעה.


ישיבות בית המשפט בלשכה [91]

177. שופט הדן בפשיטת רגל רשאי, בכפוף שהוראות פקודה זו ולתקנות, לדון בלשכתו.


סמכות כללית [93(1)-(3)]

178. (א)  בית משפט מחוזי יהא מוסמך, בכפוף להוראות פקודה זו, להחליט בכל שאלה של דין קדימה, ובכל שאלה אחרת, שבמשפט או שבעובדה, המתעוררת בענין פשיטת רגל שלפניו, או שראה תועלת או צורך להחליט בה למען השלמות בעשיית צדק או בחלוקת הנכסים במקרה הנדון.
          (ב)  בית המשפט הדן בפשיטת רגל לא יוגבל בהפעלת סמכותו על ידי צו מבית משפט אחר, ולא יהיה ערעור על החלטותיו, אלא בדרך הקבועה בפקודה זו.
          (ג)   ניתן בבית משפט מחוזי צו כינוס לפי פקודה זו, רשאי השופט שנתן את הצו, אם ראה לנכון ובלי צורך בהסכמה, להורות שתועבר לבית משפט זה כל תובענה התלויה ועומדת בבית משפט אחר שפושט הרגל פתח או המשיך בה או שפתחו או המשיכו בה נגדו; והשופט שנתן את הצו ידון בתובענה.


מאסר בשל אי-ציות [93(4)]

179. נאמן, חייב או אדם אחר שלא מילאו אחר צו או הוראה שנתן בית המשפט או הכונס הרשמי או פקיד אחר של בית המשפט מכוח סמכות לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הכונס או אדם אחר שהורשה כהלכה, לצוות עליהם למלא את הצו או ההוראה, ורשאי הוא, לפי בקשה כאמור, לצוות על מאסרו של הסרבן, וזאת בנוסף על כל זכות ותרופה אחרות לגבי סירוב כאמור.
(תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014
180.  (בוטל).

 

ערעורים

עיון חוזר [94(1)]

181. בית המשפט רשאי לחזור ולעיין בכל צו שנתן מכוח סמכותו בפשיטת רגל, לבטלו או לשנותו.


ערעור [94(2)]

182. (א)  הנפגע על ידי צו בפשיטת רגל רשאי לערער עליו לפי סעיף זה.
          (ב)  ניתן הצו בבית משפט שלום, אפשר לערער עליו לפני בית המשפט המחוזי והחלטתו תהא חלוטה, זולת אם ראה לנכון לתת רשות מיוחדת לערער לפני בית השפט העליון בשאלה שבמשפט.
          (ג)   ניתן הצו בבית המשפט המחוזי כערכאה ראשונה, אפשר לערער עליו לפני בית המשפט העליון.


סייגים לערעור  [94(4)] (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

183. (א)  ערעור על צו שניתן בהסכמה, או צו להוצאות בלבד, או צו בדבר נכסים שלפי הנראה מן ההליכים אין הערך הנדון בהם עולה על עשרת אלפים שקלים או על סכום אחר שנקבע, לא יוגש אלא ברשותו של בית המשפט שמערערים עליו או של בית המשפט שלערעור.
          (ב)  אין ערעור על שבית המשפט לא הפעיל סמכות שבשיקול דעת, אלא אם הוגשה בקשה לבית המשפט להפעיל את הסמכות והוא סירב.


מועד הערעור  [94(3),(5)] (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

184. מקום שפקודה זו נותנת זכות לערער לפני בית המשפט המחוזי על החלטת הכונס הרשמי, יוגש הערעור תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שניתנה ההחלטה שמערערים עליה, והוא יידון ויוחלט בו, ככל האפשר לפי הנסיבות, כאילו היה ערעור מבית משפט שלום.


 

סדרי דין

הוצאות [95(1)]

185. ההוצאות הכרוכות בכל הליך בבית השפט לפי פקודה זו נתונות לשיקול דעתו של בית המשפט, בכפוף להוראות הפקודה והתקנות לפיה.


סמכויות שונות לענין סדרי דין  [95(2)-(4),96]

186. בית המשפט רשאי, בתנאים שקבע –
(1)   לדחות בכל עת את הדיון בהליך;
(2)   לתקן כתב בי-דין או הליך;
(3)   מקום שפקודה זו או תקנות לפיה מגבילות את הזמן לעשיית מעשה או דבר – להאריכו בכל עת אף לאחר שהזמן עבר;
(4)   מקום שהוגשו כמה בקשות פשיטת רגל נגד חייב אחד או נגד חייבים משותפים – לאחד את ההליכים או מקצתם.


ראיות [95(5)]

187. רשאי בית המשפט, בכפוף לתקנות, לקבל בכל ענין את כל הראיות או מקצתן בעל פה או בתצהיר או מחוץ לישראל על ידי שלוח.


החלפת מבקש [97]

188. מבקש שאינו ממשיך בשקידה ראויה בהליכי בקשת פשיטת רגל שהגיש, רשאי בית המשפט להחליפו בנושה אחר הנושה בחייב סכום הנדרש לפי פקודה זו לענין נושה המגיש בקשת פשיטת-רגל.


הליכים אחרי מות החייב [98]

189. נפטר חייב שהוגשה בקשת פשיטת רגל מטעמו או נגדו, יימשכו ההליכים בענין כאילו היה בחיים, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.


עיכוב הליכים [99]

190. בית המשפט רשאי בכל עת, מסיבה מספקת, לצוות על עיכוב ההליכים, לחלוטין או לזמן קצוב, בתנאים שיראה צודקים.


בקשה נגד שותף או שותפות [100]

191. נושה שחובו מזכה אותו להגיש בקשת פשיטת רגל נגד שותפות, לא יגיש בקשה כאמור נגד שותף או שותפים בה אלא אם הוא זכאי להגיש תובענה נגדו או נגדם לפי דיני השותפויות.


דחיית בקשות [101]

192. היו כמה משיבים בבקשת פשיטת רגל, רשאי בית המשפט לדחות את הבקשה לגבי אחד או אחדים מהם, בלי לגרוע מכוחה לגבי יתר המשיבים.


צו כינוס נגד שותף [102]

193. ניתן צו כינוס על יסוד בקשת פשיטת רגל שהוגשה מטעם שותף בשותפות או נגדו, יחולו הוראות אלה:
(1)   כל בקשת פשיטת רגל נוספת מטעם שותף באותה שותפות או נגדו תוגש בבית המשפט המטפל בבקשה הראשונה או תועבר אליו;
(2)   הנאמן או הכונס הרשמי שנתמנה לנכסיו של השותף הראשון יתמנה גם לשל השותף האחר, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת;
(3)   בית המשפט רשאי ליתן הוראות לאיחוד ההליכים שלפי הבקשות, כפי שיראה לצודק.


תביעות הנאמן והשותפות [103]

194. (א)  שותף שהוכרז פושט רגל, רשאי בית המשפט, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), להסמיך את הנאמן לפתוח ולהמשיך בכל תובענה בשם הנאמן והשותפות, וכל שחרור מן החוב או מן הדרישה שבתובענה שבא מצד אחד השותפים האחרים – יהיה בטל.
          (ב)  הודעה על בקשת הסמכה לפתוח בתובענה תימסר לשותף האחר כדי שיוכל ליתן טעם מדוע לא תיפתח, ולפי בקשתו רשאי בית המשפט להורות שיקבל חלקו המתאים ממה שיגיע מן התובענה, ואם אינו תובע שום טובת הנאה – שישופה על הוצאותיו בשל התובענה כפי שיורה בית המשפט.


בעלי חוזה עם פושט רגל [104]

195. מי שהוא צד לחוזה ביחד עם פושט רגל יכול לתבוע ולהיתבע מכוח החוזה בלי שיצורף פושט הרגל.


הליכי פשיטת רגל בשם שותפות לא רשומה [105]

196. שותפים בשותפות שלא נרשמה כדין, וכל המנהל עסק בשם שותפות כאמור, אפשר שינקטו הליכים או שיינקטו הליכים נגדם לפי פקודה זו בשם השותפות, אולם בית המשפט רשאי, לפי בקשת מעונין, לצוות ששמות השותפים או שמו של מנהל העסק יפורשו בדרך שיורה ויאומתו בשבועה או בדרך אחרת שיורה.


עזרת בית המשפט זה לזה [107]

197. בתי המשפט, הם ופקידיהם, יסייעו זה לזה בכל ענין של פשיטת רגל; צו של בית משפט המבקש סיוע מבית משפט אחר המוסמך לפשיטת רגל; יהיה בו כדי לאפשר לבית המשפט המתבקש להפעיל, לגבי האמור בצו, את הסמכות שיש לו או לבית המשפט המבקש בענינים דומים שבתחום סמכותם.


צווי חיפוש [108]

198. צו חיפוש שנתן בית המשפט לגילוי נכס של חייב יבוצע בדרך שנקבעה, או בדרך שמבצעים צו חיפוש לפי פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.
חזרה לפקודת פשיטת רגל 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק