מימוש נכסים בפשיטת רגל

מימוש נכסים

}החזקת נכסים נמסרים [47(1)]
103. הנאמן יקח לידו, בהקדם ככל האפשר, את הפנקסים והמסמכים של פושט הרגל וכל נכס אחר מנכסיו הניתן למסירה ביד, ולא תהא לשום אדם זכות למנוע את הכונס הרשמי או את הנאמן מהחזיק בפנקסי חשבונות השייכים לפושט הרגל, או לטעון לעכבון עליהם לעומת הכונס או הנאמן.

חובת שלוחיו של פושט הרגל [47(5)]
104. בכפוף להוראות פקודה זו בדבר נכסים שרכש פושט רגל לאחר הכרזה, חייב שלוחו של פושט הרגל, ובכלל זה גזבר, עובד, בנקאי ועורך דין שלו, לשלם ולמסור לנאמן כל כסף ונייר ערך שבהחזקתו או בשליטתו מכוח מעמדו כשלוח ושאיננו רשאי לפי דין לעכב אצלו לעומת פושט הרגל או הנאמן; לא עשה כן – יאשם בעבירה לפי פקודה זו.

הנאמן ככונס נכסים בהוצאה לפועל  [47(2)]
105. לענין נכסי פושט הרגל, ולשם החזקה בהם או עיכובם, יהיה הנאמן במעמד כונס נכסים לפי פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ובית המשפט רשאי, לפי בקשת הנאמן, לאכוף את ההחזקה או העיכוב.

נכסים שהעברתם ברישום [47(3)]
106. היו בין נכסי פושט הרגל סטוק, מניות, חלק בכלי שיט כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960, או נכסים אחרים שהעברתם היא ברישום בפנקסי חברה, משרד או אדם, זכאי הנאמן להעביר את הנכס באותה מידה שהיה זכאי לכך פושט הרגל לולא פשט את הרגל.

תביעות [47(4)]
107. היו בין נכסי פושט הרגל תביעות, יראו אותן כאילו הומחו כדין לנאמן.

תפיסת נכסי פושט רגל [48]
108. רשאי כל אדם, על פי הוראת בית המשפט, לתפוס מנכסי פושט רגל, או מנכסי חייב שניתן נגדו צו כינוס, כל נכס שבשמירתו או בהחזקתו של פושט הרגל או החייב או של אדם אחר, ולשם תפיסה כאמור רשאי הוא לפרוץ כל בית, בנין או חדר של פושט הרגל או החייב, שהם אמורים להימצא שם, או כל בנין או בית קיבול שלהם שנכס מנכסיהם אמור להימצא בהם; שוכנע בית המשפט כי נכס כאמור מוסתר במקום שאינו שייך להם, רשאי הוא ליתן לכל שוטר או לפקיד בית המשפט צו לחפש בו.

סייג לאחריות אישית [58]
109. תפס הכונס הרשמי או הנאמן נכס שהיה בהחזקתו או בחצריו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, או עשה דבר בנכס בלי שיש לאדם אחר תביעה לגביו, ולאחר מכן הוכח כי ביום צו הכינוס לא היה הנכס שייך לחייב, לא יחוב הכונס או הנאמן חבות אישית בשל כל הזק שנגרם לתובע הנכס מן התפיסה או העשיה, או בשל הוצאות הליכים שננקטו כדי להוכיח את תביעת הנכס, אלא אם היה בית המשפט סבור שהיתה רשלנות בטיפול בנכס מצד הכונס או הנאמן.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
110. (בוטל).

תשלומים עתיים ודין הכנסה של פושט רגל (תיקון מס' 3)  תשנ"ו-1996
111. (א)  בית המשפט רשאי לקבוע, לבקשת הנאמן, כי על פושט רגל לשלם לנאמן תשלומים עתיים, במועדים ובתנאים שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להקציב לפושט הרגל סכומים למחייתו ולמחיית התלויים בו, והכל מתוך משכורת, שכר או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה, ובלבד שהסכומים שייוותרו בידי פושט הרגל לא יפחתו מהסכום הפטור מעיקול ומתפיסה לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958; אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף 303 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, או מהוראה בחיקוק אחר שהסעיף האמור חל לגביו, או מהוראה בחיקוק אחר הקובעת הסדר דומה להסדר הקבוע בסעיף 303 האמור.
          (ב)  לבקשת פושט הרגל או הנאמן רשאי בית המשפט לאשר לשלם לפושט הרגל מתוך הכספים המגיעים לנאמן, סכומים נוספים, כפי שייראה לו צודק.
          (ג)   היה פושט הרגל זכאי למשכורת, לשכר או להכנסה אחרת, ולא ציית לצו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט להורות למי שמשלם אותם לפושט הרגל, להעבירם ישירות לנאמן או לכונס הרשמי.

הפקעת צווים מכוח הפטר [49(3)] (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
112. צו הפטר יפקיע מאליו כל צו לפי סעיף 111, זולת אם ניתן צו מפורש להמשיך בתשלומים.

תסיבת נכסים והקנייתם [50(1), (2)]
113. עד למינוי נאמן יהיה הכונס הרשמי נאמן לענין פקודה זו, ומיד לאחר הינתן הכרזה נגד חייב יהיו נכסי פושט הרגל מוקנים לנאמן, ומשנתמנה נאמן יסובו ויוקנו מיד לנאמן שנתמנה.

העברות הטעונות רישום [50(3)-(5)]
114. נכסי פושט רגל יסובו ויוקנו מנאמן לנאמן הממלא תפקידו אותה שעה, ללא צורך בהעברה, ולענין כל חיקוק הדורש רישום העברות נכסים, יראו תעודת המינוי של נאמן כהעברת נכסים, ולפי זה ניתן לרשום אותה; מקום שהכונס הרשמי הוא נאמן, יראו את צו הכינוס כתעודת מינוי ולא יידרש כל רישום או תרשומת.

ויתור על נכס מכביד [51(1)]
115. (א)  בסעיף זה ולהלן, "נכסים מכבידים" –
(1)   מקרקעין העמוסים תנאים מכבידים;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
(2)   מניות או סטוק של חברות שלא נפרעו במלואם;
(3)   חוזים ללא ריווח;
(4)   כל נכס אחר שלא ניתן למכרו, בכלל או על נקלה, מפני שהוא מחייב את המחזיק בו לבצע פעולה מכבידה או לשלם סכום כסף.

(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
          (ב)  היה בין נכסי פושט הרגל נכס מכביד, רשאי הנאמן, בכפוף להוראות סעיפים 116 עד 122 ובאישור בית המשפט, לוותר עליו.
(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
          (ג)   בבואו לתת אישור לפי סעיף זה רשאי בית המשפט לדרוש שיינתנו הודעות לאנשים מעונינים וכן להתנות את מתן האישור בתנאים.
תוצאי ויתור [51(2)] (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
116. מיום הוויתור יחדלו כל הזכויות והחבויות של פושט הרגל ושל נכסיו בנכס שוויתרו עליו, והנאמן יהיה מופטר מכל חבות אישית לענין הנכס מיום שהוקנה לו, ואולם לא יהיה בוויתור כדי לפגוע בזכויותיו וחבויותיו של אדם אחר אלא במידה הנחוצה לשחרר מחבות את פושט הרגל ונכסיו ואת הנאמן.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
117. (בוטל).

דרישה להודיע בדבר ויתור [51(4)]
118. נדרש הנאמן בכתב מאת צד מעונין בנכס מכביד להחליט אם יוותר על הנכס או לא, ותוך עשרים ושמונה ימים מיום קבלת הדרישה, או תקופה ארוכה מזו שהתיר בית המשפט, לא הודיע הנאמן אם יוותר או לא יוותר – שוב לא יוכל לוותר, ואם היה הנכס חוזה יראו כאילו אימץ אותו.

ביטול חוזה [51(5)]
119. בית המשפט רשאי, לפי בקשת הזכאי או החייב כלפי הנאמן לפי חוזה עם פושט הרגל, ליתן צו המבטל את החוזה בתנאים שיקבע לענין תשלומי פיצויים בשל אי-ביצוע החוזה ולכל ענין אחר, כפי שייראה לו, ופיצויים שנפסקו כאמור יהיו למבקש חוב בר-תביעה בפשיטת הרגל.

צו הקניה לאחר ויתור [51(6)]
120. (א)  לפי בקשת אדם התובע מכוח זיקה שיש לו בנכס מכביד שהנאמן ויתר עליו או מכוח חבות שחב לענין נכס כאמור ולא הופטר ממנה לפי פקודה זו, רשאי בית המשפט, לאחר ששמע את כל מי שמצא לנכון, להקנות או למסור את הנכס לאדם הזכאי לו, או למי שראה בית המשפט למסרו לו כפיצוי על חבות כאמור, או לנאמן בשבילו, הכל בתנאים שיראה.
          (ב)  ניתן צו הקניה כאמור, יוקנה הנכס המפורש בו לאדם הנקוב בשמו לענין זה, ללא צורך בהעברה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
          (ג) ו-(ד) (בוטלו).

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
121. (בוטל).

זכות הנפגע בוויתור [51(8)]
122. הנפגע מחמת ויתור לפי סעיפים 115 עד 121 יראו אותו כנושה של פושט הרגל כמידת הפגיעה ולפי זה יהיה לו חוב בר-תביעה בפשיטת הרגל.

סייג לענין זכות יוצרים [57]
123. היו נכסי פושט הרגל כוללים זכות יוצרים או כל זיקה בה, והוא חב בשל כך לשלם ליוצר תמלוגים או חלק מהרווחים –
(1)   לא יוכל הנאמן למכור עתקים של היצירה או להרשות את מכירתם, או לבצע את היצירה או להרשות את ביצועה, אלא בתנאי שישלם ליוצר תמלוגים או חלק מהרווחים כדרך שהיה פושט הרגל חב לשלם;
(2)   לא יוכל הנאמן, בלי רשות היוצר או בית המשפט, להמחות את הזכות או להעביר את הזיקה שבה או להעניק זיקה בה בדרך רשיון, אלא בתנאים המבטיחים שישולמו ליוצר תמלוגים או חלק מהרווחים שלא יפחתו ממה שהיה פושט הרגל חב לשלם.

סמכות הנאמן לנהל נכסים [52]
124. בכפוף להוראות פקודה זו רשאי הנאמן –
(1)   למכור נכסי פושט הרגל, כולם או מקצתם, במכירה פומבית או כחוזה פרטי, ורשאי הוא להעביר את כל הנכסים לאדם אחד או למכרם חלקים חלקים; לענין זה, נכסים – לרבות מוניטין של עסק, ולרבות חובות המגיעים או שיגיעו לפושט הרגל לפי הרשום בפנקסיו;
(2)   לאשר קבלת כספים שקיבל, ואישור כאמור יפטיר את המשלם מאחריות לשימוש בהם;
(3)   לענין כל חוב המגיע לפושט הרגל – לתבעו בפשיטת רגל או בפירוק לתבוע לו דין קדימה, לדרוש אותו ולמשוך בשלו דיבידנד;
(4)   להפעיל כל סמכות הנתונה לנאמן לפי פקודה זו, ולהוציא יפויי כוח ומסמכים אחרים כדי לבצע את הוראות הפקודה.

סמכויות שהפעלתן טעונה הסכמה [53]
125. (א)  בהסכמת ועדת הבקורת, ובאין ועדת בקורת – בהסכמת הכונס הרשמי, רשאי הנאמן –
(1)   לנהל את עסקו של פושט הרגל, במידה הדרושה לפירוקו המועיל;
(2)   לפתוח בכל הליך משפטי הנוגע לנכסי פושט הרגל ולהתגונן בהליך כאמור;
(3)   להעסיק עורך דין או שלוח אחר בנקיטת הליכים או בעשיית עסק שועדת הבקורת או הכונס הרשמי הסכימו להם;
(4)   לקבל בתמורה, במכירת נכס של פושט הרגל, סכום כסף שישולם בעתיד, בכפוף לתנאים בענין ערבות או בכל ענין אחר שייראו לועדת הבקורת, ובהעדרה – לכונס הרשמי;
(5)   למשכן כל חלק מנכסי פושט הרגל כדי להשיג כסף לתשלום חובותיו;
(6)   למסור סכסוך לבוררות, להתפשר בדבר חובות, תביעות וחבויות – בין שהגיע מועדן ובין שלא הגיע, בין ודאיות ובין מותנות, בין קצובות ובין שאינן קצובות, בין קיימות ובין אמורות להתקיים בין פושט הרגל לבין אדם שחב כלפיו – תמורת סכומים ובתנאים, לרבות מועדי פרעון, כפי שיוסכם;
(7)   להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי חובות בני תביעה בפשיטת הרגל, עם נושים או עם מי שטוענים שהם נושים;
(8)   להגיע לידי פשרה או הסדר אחר, כפי שייראה מועיל, לגבי תביעה הנובעת מנכסי פושט הרגל או הכרוכה בהם, שהוגשה או שאפשר להגישה מטעם כל אדם נגד הנאמן או מטעם הנאמן נגד כל אדם;
(9)   לחלק בין הנושים נכס כמות שהוא, לפי שוויו הנאמד, אם מחמת טבעו המיוחד או נסיבות מיוחדות אחרות אי אפשר למכור אותו בקלות או במחיר מועיל, בנסיבות הענין.
          (ב)  הסכמה הניתנת לענין סעיף זה לא תהא הסכמה כללית לעשות את כל הדברים האמורים בסעיף קטן (א), אלא הסכמה לעשיית הדבר המסויים שבשבילו נתבקשה ההסכמה במקרה הנתון.

סמכות להתיר לפושט הרגל לנהל נכסים  [54]
126. ברשות ועדת הבקורת יכול הנאמן למנות את פושט הרגל להיות מפקח על ניהול נכסיו או חלק מהם, או מנהל את עסקיו לטובת הנושים, או עוזר בכל דרך אחרת בניהול הנכסים, בתנאים שהורה עליהם הנאמן.

תשלומים לפושט הרגל [55]
127. ברשות ועדת הבקורת יכול הנאמן לתת לפושט הרגל הקצבות מתוך נכסיו למחייתו ולמחיית משפחתו או כתמורה בעד שירותיו בפירוק נכסיו; אולם בית המשפט רשאי להפחית את ההקצבה.

הקצבה לזכאי למזונות [55א] [תשל"ו] (תיקון מס' 8) תשע"ד-2014
128. (א)  ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט, לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מחייב על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי החייב או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.
          (ב)  הקצבה לפי סעיף קטן (א), דינה כדין תשלום על פי פסק הדין.

(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
         (ג)   הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיפים 111 ו-112.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
          (ד)  החייב ימסור למי שמגיעים לו מזונות כאמור בסעיף קטן (א) הודעה על מתן צו הכינוס ועל זכותו להגיש בקשה לבית המשפט כאמור בסעיף זה; לא מסר החייב הודעה כאמור, ימסור הכונס הרשמי את ההודעה.

בקורת נכסים ממושכנים [56] (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
129. (א)  היו נכסים של חייב שניתן נגדו צו כינוס מוחזקים בידי אדם אחר דרך משכון או ערובה אחרת, רשאי הכונס הרשמי או הנאמן לבדוק את הנכסים, לאחר מתן הודעה בכתב על הכוונה לעשות כן.
(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
          (ב)  משניתנה הודעה לפי סעיף קטן (א) לא יהיה המחזיק זכאי לממש את ערובתו לפני שנתן לנאמן הזדמנות סבירה לבדוק את הנכסים ולהשתמש בזכותו לפדותם אם יראה לעשות כן.
חזרה לפקודת פשיטת רגל 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק