כונסים רשמיים

כונסים רשמיים
 
מינוי כונסים רשמיים וסגנים [67, 68]
138. (א)  השר ימנה, בצו ברשומות, כונסים רשמיים הנראים לו לרכושם של חייבים, שיפעלו לפי הנחיותיו הכלליות של השר והוראותיו, אולם יהיו עם זאת פקידי בתי המשפט שאליהם נספחו.
          (ב)  השר יקבע את מספר הכונסים הרשמיים ואת המחוזות שייוחדו להם.
          (ג)   השר רשאי להורות בצו שעובד המדינה שצויין בצו ימלא תפקידי הכונס הרשמי בזמן שהמשרה פנויה דרך ארעי או כשכונס נעדר דרך ארעי מחמת מחלה או סיבה אחרת.


(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
          (ד)  השר רשאי למנות משנה וסגן או סגנים לכונס הרשמי ולקבוע את סמכויותיהם.

מעמדו של כונס רשמי [69]
139. (א)  תפקידי כונס רשמי יהיו הן לענין התנהגותו של החייב והן לניהול נכסיו.
          (ב)  כונס רשמי רשאי להשביע על תצהירים הבאים לאמת תביעות חוב, בקשות והליכים אחרים לפי פקודה זו.
          (ג)   כל הוראה של פקודה זו המדברת בנאמן בפשיטת רגל, יראוה כמדברת גם בכונס הרשמי הפועל כנאמן, אם אין הוראה אחרת בפקודה זו או משתמעת מתוך ההקשר.
          (ד)  הנאמן יתן לכונס הרשמי מידע,יתיר לו גישה לפנקסים, ולמסמכים של פושט הרגל, יקל עליו את בדיקתם, ויעזור לו ככל הדרוש למילוי תפקידו לפי פקודה זו.

(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983
          (ה)  הכונס הרשמי יהיה צד לכל הליך שיתנהל בבית המשפט על פי פקודה זו.


תפקידי הכונס לענין התנהגות החייב [70]
140. לענין החייב, על הכונס הרשמי –
(1)   לחקור בהתנהגותו של החייב ולתת דין וחשבון לבית המשפט, שבו ייאמר אם יש יסוד להניח שהחייב עשה מעשה שהוא עבירה לפי פקודה זו או משמש יסוד לסירוב בית המשפט ליתן צו הפטר, או להתליית צו הפטר או לקביעת תנאים בו;
(2)   ליתן דינים וחשבונות אחרים בדבר התנהגותו של החייב, כפי שיורה בית המשפט;
(3)   להשתתף בחקירה הפומבית של החייב;
(4)   להשתתף ולעזור בתביעה פלילית נגד חייב על מעשה מרמה, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.

תפקידי הכונס הרשמי לענין נכסי החייב  [71(1)]
141. לענין נכסי החייב, על הכונס הרשמי –
(1)   לפעול ככונס זמני של נכסי החייב עד למינוי נאמן, וכמנהל הנכסים אם לא נתמנה לכך מנהל מיוחד;
(2)   להרשות את המנהל המיוחד להשיג כסף או לשלם כסף לצרכי הנכסים בכל מקרה שבו נראה צורך לעשות כן לטובת הנושים;
(3)   לזמן את אסיפת הנושים הראשונה ולשבת בראשה;
(4)   להוציא טופסי-שלוח לשימוש באסיפות נושים;
(5)   להביא לפני הנושים כל הצעה שהציע החייב בדבר הדרך לחיסול עסקיו;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
(6)   לפרסם כל ענין שיש לפרסמו לפי הפקודה;
(7)   לפעול כנאמן כל אימת שנתפנתה משרתו של נאמן.

הכונס הרשמי ככונס זמני או כמנהל  [71(2)]
142. במילוי תפקידיו ככונס זמני או כמנהל –
(1)   יברר הכונס הרשמי, במידה שהדבר מעשי, את רצון הנושים בדבר ניהול נכסי החייב, ולשם כך רשאי הוא לזמן אסיפות של אנשים הטוענים שהם נושים;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
(2)   לא יגרום הכונס הרשמי להוצאות יתרות על הדרוש לשמירת נכסי החייב או לעשיה בנכסים פסידים, אלא אם הורה בית המשפט הוראה אחרת, אולם אם אין החייב יכול להכין בעצמו דו"ח כיאות על מצב עסקיו רשאי הכונס להעסיק בני אדם לעזרה בהכנת הדו"ח על חשבון הנכסים ובכפוף לתנאים שנקבעו.

נציג (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983
142א.      (א)   הכונס הרשמי רשאי לבצע תפקיד מתפקידיו גם באמצעות אדם שלא מבין עובדי המדינה (להלן – נציג) ולשלם את שכרו.
          (ב)  נציג יפעל לפי הוראות הכונס הרשמי ובפיקוחו, אך אין בכך או בתשלום שכרו על פי סעיף קטן (א) כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין הנציג לבין הכונס הרשמי או המדינה.
          (ג)   הכונס הרשמי רשאי, לפני מינויו של נציג או אחרי כן, לדרוש שהנציג ישעבד נכסים או יתן ערובה להבטחת מילוי תפקידו וחובותיו, ורשאי הוא בכל עת לדרוש מן הנציג ערובה נוספת או לשחרר ערובה שניתנה, כולה או מקצתה.

דיווח [71(3)]
143. כל כונס רשמי ימסור דין וחשבון למי שהורה עליו השר, וישלם כל כסף וינהג בכל ערובה כפי שהורה השר.

 
חזרה לפקודת פשיטת רגל 
מקדם אתרים
דף הבית טלפוןwaze פייסבוק